საქართველოს მოქალაქე აბიტურიენტებისა და სტუდენტების  რუსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრების წესები

შემდეგ:

  1. წარადგინონ საზღვარგარეთის პასპორტი.

  2. ქვითარი ,რომ გადაიხადეს პირველი სემესტრის საფასური.

  3. შეავსონ ანკეტა პირადი მონაცემებით.

  4. მიიღონ სტუდენტის მოწმობა.             

                                                            

       უცხოეთის მოქალაქეს მხოლოდ  ამის შემდეგ შეუძლია დატოვოს რუსეთის ფედერაცია   სასწავლო ვიზის გასაფორმებლად,  მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის მითითებით.

        პირველადი მოწვევა აუცილებლად  ფორმდება ახლობლების,. ან გრუზია24-ის წარმომადგენლების საშუალებით.მოწვევის გაფორმების ვადა УФМС შეიძლება შეადგენდეს 1,5 თვეს.

მოსაწვევის ორიგინალი გადაეცემა პასუხისმგებელი თანამშრომლისმიერ მინდობილ პირს ან

ექსპრეს ფოსტის საშუალებით ეგზავნება უცხოეთის  მოქალაქეს ანკეტაში მის მიერ მითითებულ მისამართზე.

 

       მიღებული მოწვევის საფუძველზე, უცხოელი მოქალაქე მის ქვეყანაში არსებულ რუსეთის საკონსულოში,სადაც მუდმივად ცხოვრობს,  აფორმებს რუსეთის ფედერაციაში შესვლის მოწვევას სწავლის მიზნით, 3 თვის  ვადით.

  უცხოეთის მოქალაქე ვალდებულია ვიზაში მითითებულ ვადაში   ჩავიდეს რუსეთის ფედერაციაში და დაიწყოს სწავლა.

        უცხოეთის მოქალაქე საზღვრის გადაკვეთისა და რუსეთის ფედერაციაში შესვლის შემდეგ ვალდებულია ერთი  დღე-ღამის განმავლობაში გამოცხადდეს ინსტიტუტში საბუთების გასაფორმებლად,რომლებიც აუცილებელია УФМС-ის აღრიცხვაზე ასაყვანად და ასევე  სანქტ.პეტერბურგის და ლენინგრადის ოლქის განყოფილებებში მრავალჯერადი სტუდენტური ვიზის გასაფორმებლად. ამ მიზნით უცხოელი მოქალაქე აბარებს შემდეგ საბუთებს:

 1. საზღვარგარეთის პასპორტი ვიზით

2.საემიგრაციო ბარათი, შტამპით რუსეთის ფედერაციის საზღვრის გადაკვეთის შესახებ

3. სამი ფოტოსურათი (სტანდარტული  3x4 სმ.)

4. სწავლის ხელშეკრულების ასლი(მიიღეთ დეკანატში).

5. რუსეთის ფედერაციაში მოქმედი ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი.

6. საემიგრაციო აღრიცხვაზე აყვანისა და მრავალჯერადი ვიზის გაფორმებისათვის გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ქვითარი.

Картинка.jpg

ცხოვრების უფლებისათვის მოქალაქეებმა უნდა:

   1. თავად ჩამოვიდნენ სანქტ.პეტერბურგში (ტურისტული ვიზა, მოწვევა) და 3 დღის ვადაში უნდა დადგნენ      საემიგრაციო აღრიცხვაზე.

   2. ჩააბარონ გამოცდები.

   3. გააფორმონ სასწავლო ხელსეკრულება.

   4. სასწავლო ვიზის გასაფორმებლად გადაიხადონ სწავლის საფასური.

Картинка3.jpg

ყურადღება!

  თუ  უცხო ქვეყნის მოქალაქე,  რუსეთის ფედერაციაში ჩასვლიდან  2 დგის განმავლობაში  არ ჩააბარებს საბუთებს, რომ დადგეს აღრიცხვაზე УФМС . ის ვალდებულია დატოვოს რუსეთის ფედერაცია.წინააღმდეგ შემთხვევაში  დაჯარიმდება УФМС -ის მიერ. სასამართლოს ძალით   გაძევდება რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან  და  აეკრძალება  შესვლა  5 წლის ვადით.

    საემიგრაციო ბარათი წარმოადგენს  უცხო ქვეყნის მოქალაქის უფლებების დამადასტურებელ  საბუთს იმყოფებოდეს  რუსეთის ფედერაციაში. საემიგრაციო ბარათის დაკარგვის  შემთხვევაში უცხოელი მოქალაქე ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიმართოს მილიციას.

Государственный Университет Технологии и Дизайна  (осн. 1930 г.) 
 http://sutd.ru/postuplenie/international_students/ 
Государственный Политехнический Университет (осн. 1899 г.) 
 https://www.spbstu.ru/applicants/admission-of-foreign-citizens/
Государственный Институт Культуры (осн. 1918 г.) 
 http://www.spbgik.ru/open-days/
Государственный Горный Институт (осн. 1773 г.) 
 http://priem-univer.ru/priem-inostrannyh-grazdan
Список всех институтов и университетов Санкт-Петербурга с ценами
https://spb.ucheba.ru/for-abiturients/vuz/sankt-peterburg-i-oblast?s=120

  Контактный телефон:   557-92-91-12